V nadaljevanju je naveden cenik detektivskih storitev. V kolikor se sklene pavšalna  pogodba o izvajanju del, se cene storitev prilagodijo obsegu in zahtevnosti del.

Ceno detektivske urne postavke delno regulira Detektivska Zbornica RS. Priporočena cena znaša 90€/uro, dejansko pa se na trgu giblje od 50,00 do 90,00 €/uro. K temu je potrebno prišteti še stroške kilometrine, cestnin, parkirnin, taks in drugih upravičenih materialnih stroškov. Pri mojem delu vedno poskrbim, da delo organiziram tako, da je v največji meri optimizirano. Tako sem učinkovitejši in na koncu cenejši za naročnika.

Cenik detektivskih storitev je informativne narave. Z njim želim naročniku detektivskih storitev prikazati, kakšen bo okviren strošek detektivske pomoči. Ceno detektivske storitve z naročnikom vedno opredelim skupaj, pred začetkom obravnave primera. V kolikor naročnik razpolaga z omejenimi sredstvi, se dogovorim za delno storitev znotraj obsega sredstev in njegovih pričakovanj.

DETEKTIVSKA URA

Detektivska ura za pravne in fizične naročnike je med 50€/h in 90€/h (odvisno od zahtevnosti in dogovora z naročnikom).

POTNI STROŠKI

Vsaki storitvi razen izdelavi detektivskega poročila, se prištejejo potni stroški, ki znašajo 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevožen kilometer. Maloprodajna cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov se obračuna ob začetku tekočega meseca in je objavljena na spletni strani Vlade RS na naslednji povezavi https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-in-drugi-osebni-prejemki/ .

ALKOTESTI

Vnaprej naročen preizkus po sklenjeni pogodbi o sodelovanju ene osebe na naslovu naročnika znaša 50€. Nujen preizkus alkoholiziranosti je 100€. Odzivni čas je do največ dveh ur.

TEST NA DROGE

Vnaprej naročen test ene osebe po sklenjeni pogodbi o sodelovanju, na naslovu naročnika znaša 90€. Nujen test je 100€. Odzivni čas je do največ dveh ur.

OSEBNO VROČANJE

Vnaprej naročena osebna vročitev znaša 90€/h. Nujna nenaročena osebna vročitev znaša 130€/h. V kolikor je potrebno osebo še izslediti, se zaračuna še poizvedovalno delo detektiva po številu ur, ki ga je detektiv opravil.

KONTROLA BOLNIŠKEGA STALEŽA

Kontrola oz. obisk na domu, kjer detektiv preverja spoštovanje bolniškega reda, znaša med 50€/h in 90€/h (odvisno od zahtevnosti in dogovora z naročnikom)..

Nadzor bolniške odsotnosti brez vednosti zaposlenega znaša med 50€/h in 90€/h (odvisno od zahtevnosti in dogovora z naročnikom)..

Pridobitev bolniškega reda s strani izbranega zdravnika znaša 50€.

KONTROLA POTNIH STROŠKOV

Ugotovitev dejanskega naslova od koder zaposleni odhaja na delo znaša med 50€/h in 90€/h (odvisno od zahtevnosti in dogovora z naročnikom).

POIZVEDBE O PREMOŽENJU DOLŽNIKA

Iskanje podatkov o dolžniku kot so naslov, EMŠO, davčna številka, transakcijski računi, zaposlitve, lastništvo vozil, lastništvo plovil in zrakoplovov, lastništvo ali solastništvo podjetij, razgovor z dolžnikom itd.. znaša 400€.

SVETOVANJE GLEDE PREPREČEVANJA KAZNIVIH RAVNANJ

Svetovanje znaša 250€ do dve uri. Vsebuje prihod na podjetje in svetovanje glede;

  • ustreznih pravilnikov za preprečevanja uživanja alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi,
  • kontrole in nadzora bolniškega staleža,
  • kontrole kršitve konkurenčne klavzule in prepovedi,
  • odpovedi delovnih razmerij,
  • osebnih vročitev pošte zaposlenim,
  • preverjanja poslovnih partnerjev,
  • načrtovanja in izvajanja zaščite poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij.

DETEKTIVSKO POROČILO

Detektivsko poročilo o opravljenih poizvedbah, vročitvah, preizkusih alkoholiziranosti in drugih ugotovitvah, katerega lahko uporabite v nadaljnjih postopkih pred sodiščih in drugimi organi znaša 50€.  

OSTALI STROŠKI

Sestava kazenske ovadbe znaša 1.000€.

Prisotnost pri rubežu znaša 90€/h.

Ostale storitve, ki niso zajete v tem ceniku se z naročnikom dogovorim pred pričetkom opravljanja del.

Cene ne vključujejo DDV – nisem zavezanec za DDV (94. člen ZDDV).