V nadaljevanju je naveden cenik detektivskih storitev. V kolikor se sklene pavšalna  pogodba o izvajanju del, se cene storitev prilagodijo obsegu in zahtevnosti del.

DETEKTIVSKA URA

Detektivska ura za pravne in fizične naročnike je 90€/h.

POTNI STROŠKI

Vsaki storitvi razen izdelavi detektivskega poročila, se prištejejo potni stroški, ki znašajo 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevožen kilometer. Maloprodajna cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov se obračuna ob začetku tekočega meseca in je objavljena na spletni strani Vlade RS na naslednji povezavi https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-in-drugi-osebni-prejemki/ .

ALKOTESTI

Vnaprej naročen preizkus ene osebe na naslovu naročnika znaša 90€.  

Nujen preizkus alkoholiziranosti je 150€. Odzivni čas je do največ dveh ur.

TEST NA DROGE

Vnaprej naročen test ene osebe na naslovu naročnika znaša 150€. Vsak naslednji test na istem naslovu je 100€.  Nujen test je 250€. Odzivni čas je do največ dveh ur.

OSEBNO VROČANJE

Vnaprej naročena osebna vročitev znaša 90€. Nujna nenaročena osebna vročitev znaša 130€.

KONTROLA BOLNIŠKEGA STALEŽA

Kontrola oz. obisk na domu, kjer detektiv preverja spoštovanje bolniškega reda, znaša 90€.

Nadzor bolniške odsotnosti brez vednosti zaposlenega znaša 90€/h.

Pridobitev bolniškega reda s strani izbranega zdravnika znaša 50€.

KONTROLA POTNIH STROŠKOV

Ugotovitev dejanskega naslova od koder zaposleni odhaja na delo znaša 90€/h.

POIZVEDBE O PREMOŽENJU DOLŽNIKA

Iskanje podatkov o dolžniku kot so naslov, EMŠO, davčna številka, transakcijski računi, zaposlitve, lastništvo vozil, lastništvo plovil in zrakoplovov, lastništvo nepremičnin in vrednostnih papirjev, lastništvo ali solastništvo podjetij, razgovor z dolžnikom znaša 400€.

SVETOVANJE GLEDE PREPREČEVANJA KAZNIVIH RAVNANJ

Svetovanje znaša 250€ do dve uri. Vsebuje prihod na podjetje in svetovanje glede;

  • ustreznih pravilnikov za preprečevanja uživanja alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi,
  • kontrole in nadzora bolniškega staleža,
  • kontrole kršitve konkurenčne klavzule in prepovedi,
  • odpovedi delovnih razmerij,
  • osebnih vročitev pošte zaposlenim,
  • preverjanja poslovnih partnerjev,
  • načrtovanja in izvajanja zaščite poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij.

DETEKTIVSKO POROČILO

Detektivsko poročilo o opravljenih poizvedbah, vročitvah in drugih ugotovitvah, katerega lahko uporabite v nadaljnjih postopkih pred sodiščih in drugimi organi znaša 50€.  

OSTALI STROŠKI

Sestava kazenske ovadbe znaša 300€.

Prisotnost pri rubežu znaša 90€/h.

Ostale storitve, ki niso zajete v tem ceniku se z naročnikom dogovorim pred pričetkom opravljanja del.

Cene ne vključujejo DDV – nisem zavezanec za DDV (94. člen ZDDV).