STORITVE ZA PODJETJA

Svetovanje pravnim osebam za preprečevanje kaznivih ravnanj

Policija v okviru ene izmed osnovnih nalog – varovanje ljudi in premoženja opravlja naloge na področju preprečevanja kaznivih dejanj. Nadstandard na področju preprečevanja kaznivih ravnanj pa pomeni svetovanje fizičnim in pravnim osebam, ki ga izvajajo detektivi. Zaradi poznavanja problematike in usposobljenosti na področju, ki so povezana s kaznivimi ravnanji, lahko detektiv fizičnim in pravnim osebam svetuje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj. Pod pojmom kazniva ravnanja razumemo širok nabor svetovanja kako ravnati v določenih okoliščinah, da ne storite bodisi disciplinskih prestopkov, različnih prekrškov ali celo kaznivih dejanj.

Dokazovanje kršitve konkurenčne klavzule in prepovedi

Zakon o delovnih razmerjih v 39. in 40. členu ureja konkurenčne dejavnosti zaposlenih.  V kolikor delodajalec sumi, da delavec krši zakonsko prepoved, lahko pridobimo dokazno gradivo o kršitvi. Zakon o delovnih razmerjih ločuje med konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo.

Konkurenčna prepoved:

Med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco.

Delodajalec lahko zahteva povrnitev škode, nastale z delavčevim ravnanjem, v roku treh mesecev od dneva, ko je izvedel za opravljanje dela ali sklenitev posla, oziroma v roku treh let od dokončanja dela ali sklenitve posla.

Konkurenčna klavzula:

Če delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze, lahko delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja. Konkurenčna klavzula se lahko dogovori najdlje za obdobje dveh let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi in le za primere prenehanja pogodbe o zaposlitvi s sporazumom med strankama, zaradi redne odpovedi s strani delavca, redne odpovedi delavcu iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi delavcu s strani delodajalca, razen v primeru izredne odpovedi iz šeste alineje prvega odstavka 110. člena Zakona o delovnih razmerjih.

Za razliko od konkurenčne prepovedi je konkurenčna klavzula odvisna od volje pogodbenih strank in ni določena v Zakonu o delovnih razmerjih. Določi se v pogodbi o zaposlitvi, s katero se delavec zaveže, da določen čas po prenehanju pogodbe o zaposlitvi ne bo opravljal delodajalcu konkurenčne dejavnosti.

Če sumite, da vaš delavec krši pogodbeno prepoved konkurenčne dejavnosti, za vas opravimo poizvedbe in pridobimo dokazno gradivo o kršitvah.

Kontrola in nadzor bolniške odsotnosti

Izkoriščanje bolniške odsotnosti je ena najpogostejših kršitev delovnopravnega razmerja med delavcem in delodajalcem. Pri tem je delodajalec tudi finančno oškodovan. Zloraba bolniškega dopusta pomeni tudi kršitev določil osme alineje 1. odstavka 110. člena Zakona o delovnih razmerjih, kar pomeni, da delodajalec lahko zoper delavca sproži ustrezne disciplinske postopke in delavcu lahko tudi odpove pogodbo o zaposlitvi.

Detektiv je pooblaščen, da zbere in dokumentira tovrstne zlorabe in jih v obliki detektivskega poročila posreduje naročniku oz. delodajalcu.

Pri odkrivanju morebitnih zlorab bolniškega dopusta detektiv ločimo:

KONTROLA BOLNIŠKEGA DOPUSTA

Kontrola bolniške odsotnosti se opravi na naslovu bivališča zaposlenega in se ga s to kontrolo tudi seznani. V tem primeru gre za preventivno delo, katerega glavni namen je kontrola bolniškega dopusta in tudi generalna prevencija, saj s tem delodajalec zmanjšuje morebitne nadaljnje zlorabe bolniškega dopusta. Izkušnje nam govorijo, da redno izvajanje kontrol bolniškega dopusta, učinkovito zmanjšuje zlorabe bolniškega dopusta.

NADZOR BOLNIŠKEGA DOPUSTA

Pri nadzoru bolniškega dopusta pa ne gre za odkriti nadzor, temveč gre za dlje časa trajajoče delo detektiva, kjer detektiv brez vednosti delavca z osebno zaznavo in uporabo ustreznih tehničnih sredstev ugotovi ali delavec zlorablja bolniški dopust.

Kontrola zlorabe potnih stroškov

Pogosta delovno-pravna kršitev delavcev je zloraba pravice do povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela. Pri tem delavci za svojo korist oškodujejo delodajalca, kar za delodajalca lahko predstavlja velik finančni strošek.

Detektiv ima pooblastilo, da tovrstne kršitve ustrezno dokumentira in vam jih posreduje v obliki detektivskega poročila, s katerim lahko v nadaljevanju nastopate pred pristojnimi  sodišči oz. drugimi pristojnimi organi in delavcu dokazujete zlorabo potnih stroškov.  V kolikor je potrebno, lahko detektiv na sodišču tudi priča za delodajalca kot kvalificirana priča.

Alkoholiziranost in droge na delovnem mestu

Uživanje alkohola v podjetju povečuje tveganje za nesreče pri delu in zmanjšuje delovno produktivnost. Kontrolo alkoholiziranosti izvede ustrezno strokovno usposobljen detektiv.

Preizkuse alkoholiziranosti izvajamo z aparati proizvajalca Dräger. Aparati so redno kalibrirani, kar zagotavlja ustrezno dokazno vrednost pred pristojnimi organi v nadaljnjih postopkih.

Za vas opravimo:

IZREDNI PREIZKUS: V primeru, ko obstaja sum, da je zaposleni na delovnem mestu pod vplivom alkohola, opravimo test v najkrajšem možnem času.

REDNI (OBDOBNI) PREIZKUS: Redni preizkusi alkoholiziranosti se izvajajo za namene zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.

TEST NA PREPOVEDANE DROGE

Zakon o varnosti in zdravju pri delu delavcem prepoveduje delo pod vplivom drog ali drugih substanc. Za vas opravimo preliminarni test na droge (NIK testi), ki bo pokazal, ali je delavec pod vplivom nedovoljenih drog ali drugih substanc.

Test na droge delodajalec izvede preventivno, ali če sumi, da delavec hodi na delo pod vplivom psihoaktivnih snovi. Potrditveni test na droge lahko v 10-ih minutah v analizirani slini zazna 6 vrst drog.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Ur.l.RS, št. 43/2011, v 51. členu prepoveduje delo pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc. Delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc.

Vročanje pisemskih pošiljk

Detektiv je v skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti pooblaščen za osebno vročanje pisemskih pošiljk po določilih Zakona o kazenskem postopku, Zakona o pravdnem postopku in Zakona o upravnem postopku za sodišča in druge državne organe ter druge pravne in fizične osebe.

Čas je pri vročanju pisemskih pošiljk bistvenega pomena za uspešno vodenje postopkov pred postopkovnimi organi, zato vročitev izvedemo v najkrajšem možnem času.

Najpogosteje se  vročanje uporabi v delovno pravnih postopkih (odpovedi pogodbe o zaposlitvi, sodna pisanja, različna vabila na obravnave…).

Zbiranje dokaznih gradiv in dejstev

Za vas pridobimo dokazno gradivo in dejstva, potrebna za zavarovanje ali dokazovanje vaših pravic in upravičenj pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah.

Izdelava internih aktov

Za uspešno delovanje podjetja in tudi za uspešno reševanje morebitnih neželenih dogodkov, ima ključni pomen kvalitetno in strokovno izpopolnjen interni akt podjetja. Lahko vam svetujemo, ali v celoti izdelamo akte in druge dokumente, ki so nujno potrebni za uspešno poslovanje podjetja.

Ugotavljamo, da imajo podjetja neurejene interne akte, brez katerih ni možno zagotoviti uspešnega delovno pravnega postopka zoper delavca. To so predvsem naslednji akti:

•             interni akt o javljanju, spremljanju in nadzoru bolniške odsotnosti zaposlenih,

•             načrt varovanja,

•             interni akt o nadzoru spoštovanja prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti zaposlenega,

•             interni akt o spoštovanju prepovedi kajenja v delovnih prostorih in delovnem okolju in

•             interni akt o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v organizaciji.

Zbiranje informacij o dolžnikih in njihovem premoženju

Detektiv lahko za naročnika odkrije dejanski naslov prebivanja dolžnika za uspešno odkritje premoženja dolžnika. V praksi se srečujemo s primeri, ko je dolžnik formalno prijavljen na določenem naslovu, dejansko pa prebiva na povsem naslovu. Dolžnika se najde s terenskim delom in pridobivanju informacij iz različnih evidenc, do katerih je detektiv pooblaščen v skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti. Ko detektiv pridobi informacijo o dejanskem naslovu dolžnika, se lahko prične učinkovito vročanje pisanj dolžniku.

Detektiv lahko pridobi podatke o dolžnikovem uradnem premoženju in tudi tistem, ki ga dolžnik skriva.

Detektivi lahko pri pridobivanju podatkov o premoženju osebe tudi ugotovi, da je dolžnik brez premoženja oziroma ga nima dovolj za poplačilo dolga. V tem primeru je najem detektiva cenejša odločitev kot neuspešen začetek ali nadaljevanje postopkov izvršb preko sodišč.

Analiza varnostnih tveganj v podjetju

Z analizo varnostnih tveganj v podjetju iščemo varnostne pomanjkljivosti z namenom, da jih skupaj z naročnikom odpravimo. Prav tako se pri tem ugotavljajo kršitve hišnega reda ter nenazadnje raziščejo morebitne kraje.

Po analizi izdelamo elaborat, v katerem so podani predlogi za izboljšanje varnostnega stanja oz. sistema. Ob tem lahko izvedemo tudi kontrolo iznosa blaga, testne nakupe itd.

Podjetjem pomagamo in svetujemo pri vzpostavitvi ustreznih varnostnih sistemov, ki bodo prispevala pri preprečevanju in odkrivanju notranjih goljufij, izdaj poslovnih skrivnosti, poneverb ter pri preprečevanju gospodarskega vohunjenja.

Detektiv kot priča

Detektiv je lahko prisoten pri raznih poslovnih ali zasebnih dogodkih (razgovori, primopredaje, predaje otroka, predaje stvari itd.), o čemer po dogodku izdela strokovno poročilo, ki natančno opisuje celoten potek dogodka. Poročilo lahko uporabite v nadaljnjih postopkih.

Preiskovanje premoženjske ali nepremoženjske škode

Če vam znani ali neznani storilec povzroča materialno ali nematerialno škodo, za vas zberemo ustrezno dokazno gradivo za nadaljnji odškodninski postopek.

Testni nakupi – skriti kupci

Opravimo lahko testni nakup in s tem preverimo doslednost in upoštevanje pravil, ki jih mora delavec pri opravljanju svojega dela upoštevati.

IT forenzika

Detektiv ima po 5. odstavku 26. člena Zakona o detektivski dejavnosti pooblastilo, da načrtuje in izvaja zaščito poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij.

Večina vsakdanje komunikacije poteka preko elektronske poti in preko svetovnega spleta, zato je večina informacij spravljena na različnih elektronskih nosilcih. V okviru IT forenzike lahko opravimo pregled računalnika ali drugega nosilca podatkov ter vam svoje ugotovitve posredujemo v okviru detektivsko-forenzičnega poročila.

Preverjanje uspešnosti bodočih poslovnih subjektov

Detektiv lahko opravi skrbni pregled in analizo poslovnega subjekta v okviru zbiranja informacij o uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov in svetovanja fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih ravnanj. S pridobljenimi informacijami detektiv pomaga naročniku pri odločitvah o sodelovanju z analiziranim bodočim poslovnim partnerjem.

Skrbni pregled poslovanja je storitev, ki naročnika seznani s poslovanjem družbe in povezanimi posli, finančnim, pravnim, davčnim ter drugimi tveganji pred nakupom, prodajo, združitvijo ali privatizacijo družbe. Na podlagi poznavanja finančnega poslovanja gospodarskih družb in relevantnih trgov, se izvede skrbni pregled poslovanja pred prevzemom ali prodajo družbe. Preverijo se tudi bilance gospodarske družbe.

Protiprislušni pregledi

V primeru, da sumite, da vam prisluškujejo ali da imate na avtomobilu nameščen GPS sledilnik, se lahko obrnete na nas. Potrebujete t.i. varnostno neoporečen prostor, v katerem imate zaupne sestanke in razpravljate o stvareh, ki so poslovna skrivnost in bi razkritje teh informacij za vas pomenilo določeno gospodarsko škodo.

Zavedati se je potrebno, da prisluškovanje z razvojem tehnologije narašča, saj so prisluškovalne naprave vedno manjše, učinkovitejše ter cenovno dostopnejše.

Za vas lahko opravimo proti slušni pregled poslovnega prostora, celotnega stanovanja ali hiše.

Poligraf

Testiranje s poligrafom postaja vedno bolj razširjena metoda tudi pri nas. Najpogosteje se ga uporablja kot pomoč pri izbiri kandidatov za vodilni kader v podjetjih. Ugotavlja se, ali je kandidat vreden zaupanja oziroma, če je nagnjen k sprejemanju podkupnin ali zlorabi poslovnih informacij.

Uporablja se tudi za:

• odkrivanje prevar in tatvin

• predzaposlitveni test

• preverjanje zvestobe zakoncev

• periodična oz. obdobna testiranja zaposlenih

PREDZAPOSLITVENI TEST – PREEMPLOYMENT TEST – »DLST«

Ali želite izvedeti, kaj vam je kandidat prikril v svoji prijavi za zaposlitev.

Ali je kandidat vreden zaupanja, ali je naklonjen k sprejemanju podkupnin, zlorabi poslovnih informacij in še veliko več.

Preverimo kandidatovo preteklost, izkušnje, poštenost in veliko drugih dejstev, ki jih morda prikriva.

Vse to lahko ugotovimo v 2-3 urah, s poligrafskim testiranjem z eno najboljših svetovnih metod »DLST«. Pri tem uporabljamo najsodobnejši poligrafski instrument Lafayette LX5000.

STORITVE ZA FIZIČNE OSEBE

Svetovanje fizičnim osebam za preprečevanje kaznivih ravnanj

Policija v okviru ene izmed osnovnih nalog – varovanje ljudi in premoženja opravlja naloge na področju preprečevanja kaznivih dejanj. Nadstandard na področju preprečevanja kaznivih ravnanj pa pomeni svetovanje fizičnim in pravnim osebam, ki ga izvajajo detektivi. Zaradi poznavanja problematike in usposobljenosti na področju, ki so povezana s kaznivimi ravnanji, lahko detektiv fizičnim in pravnim osebam svetuje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj. Pod pojmom kazniva ravnanja razumemo širok nabor svetovanja kako ravnati v določenih okoliščinah, da ne storite bodisi disciplinskih prestopkov, različnih prekrškov ali celo kaznivih dejanj.

Zbiranje dokaznih gradiv in dejstev

Za vas pridobimo dokazno gradivo in dejstva, potrebna za zavarovanje ali dokazovanje vaših pravic in upravičenj pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah.

Zbiranje informacij o dolžnikih in njihovem premoženju

Detektiv lahko za naročnika odkrije dejanski naslov prebivanja dolžnika za uspešno odkritje premoženja dolžnika. V praksi se srečujemo s primeri, ko je dolžnik formalno prijavljen na določenem naslovu, dejansko pa prebiva na povsem naslovu. Dolžnika se najde s terenskim delom in pridobivanju informacij iz različnih evidenc, do katerih je detektiv pooblaščen v skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti. Ko detektiv pridobi informacijo o dejanskem naslovu dolžnika, se lahko prične učinkovito vročanje pisanj dolžniku.

Detektiv lahko pridobi podatke o dolžnikovem uradnem premoženju in tudi tistem, ki ga dolžnik skriva.

Detektivi lahko pri pridobivanju podatkov o premoženju osebe tudi ugotovi, da je dolžnik brez premoženja oziroma ga nima dovolj za poplačilo dolga. V tem primeru je najem detektiva cenejša odločitev kot neuspešen začetek ali nadaljevanje postopkov izvršb preko sodišč.

Preiskovanje kaznivih dejanj, ki se preganjajo na zasebno tožbo

Skladno z Zakonom o detektivski dejavnosti pridobivamo podatke in informacije kaznivih dejanj, ki se preganjajo na zasebno tožbo in o storilcih teh kaznivih dejanj.

Pomagamo vam tudi pri odkrivanju povzročiteljev materialne in nematerialne škode, zberemo ustrezno dokazno gradivo za zavarovanje vašega imetja v primeru morebitnih odškodninskih postopkov.

Zaščita otrok in mladoletnikov

Veliko staršev skrbi za svoje otroke in bi želeli preveriti in vedeti, kje se nahaja njihov otrok, s kom se druži in kaj s svojo družbo počne izven doma.

Ko pri svojemu otroku opazite spremembe v vedenju in vam takšno vedenje vzbuja skrb, detektiv preveri ali je mogoče otrok žrtev ustrahovanja ali izsiljevanja. V kakšno družbo zahaja in ali uživa oz. zlorablja alkohol ali droge.

Zbrane informacije posredujemo staršem, ki se na podlagi le teh odločijo kako bodo ukrepali. V določenih primerih svetujemo tudi pogovor otroka z detektivom, ki je lahko zelo učinkovit.

Prav tako vam lahko detektiv svetuje kako nadzirati otrokove elektronske naprave (telefon, tablico, računalnik), da ne bi prišlo do prekomerne uporabe.

Ugotavljanje nezvestobe

Kadar sumite, da vas partner vara, lahko za vas opravimo diskretno in profesionalno poizvedbo, ugotovimo dejstva, pridobimo dokazno gradivo (video in foto material) in s tem potrdimo ali ovržemo sume o nezvestobi.

Za vas opravimo tudi preliminarni test PSA na semensko tekočino, pri katerem potrdimo ali ovržemo prisotnost le-te na določenem predmetu, oblačilu itd.

Najden vzorec mora biti posušen in shranjen v papirnati ovojnici. Vzorec pridemo iskat ali pa ga dostavite sami oziroma ga pošljete v najkrajšem možnem času.

Preverke osebja za delo na domu

Razmišljate o zaposlitvi varuške, gospodinjske pomočnice, vzdrževalca prostorov, negovalca, osebe, ki bo imela vstop v vašo zasebnost?

Preverimo karakterne lastnosti osebe, njene kompetence, pretekle zaposlitve, morebitna pretekla škodljiva ravnanja, vpletenost v kazniva dejanja in ali je bila oseba ovadena.

Detektiv kot priča

Detektiv je lahko prisoten pri raznih poslovnih ali zasebnih dogodkih (razgovori, primopredaje, predaje otroka, predaje stvari itd.), o čemer po dogodku izdela strokovno poročilo, ki natančno opisuje celoten potek dogodka. Poročilo lahko uporabite v nadaljnjih postopkih.

Iskanje pogrešanih ali skritih oseb

Detektiv v skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti pridobiva informacije o osebah, ki so pogrešane ali skrite. Najpogosteje se išče osebe, ki se skrivajo, da bi se izognile obveznostim (dolžniki in naslovniki, ki ne sprejemajo pošte) ali pa družinske člane (biološke starše, svojce, sošolce itd). Detektiv skrite osebe večinoma najde s terenskim delom in pridobivanjem informacij iz evidenc in o tem obvešča naročnika. Pri iskanju pogrešanih in skritih oseb po potrebi detektiv deluje tudi preko meja države.

Iskanje pogrešanih ali izgubljenih predmetov

Iskanje izgubljenih in pogrešanih predmetov

Ste izgubili ali pogrešili predmet, ki ga želite pridobiti nazaj v svojo posest? Ponujamo vam pomoč pri iskanju:

•             motornih vozil,

•             plovil,

•             umetnin,

•             drugih predmetov.

Za vas bomo poskušali ugotoviti nahajališče izgubljenega ali pogrešanega.

Preiskovanje premoženjske ali nepremoženjske škode

Če vam znani ali neznani storilec povzroča materialno ali nematerialno škodo, za vas zberemo ustrezno dokazno gradivo za nadaljnji odškodninski postopek.

Protiprislušni pregledi

V primeru, da sumite, da vam prisluškujejo ali da imate na avtomobilu nameščen GPS sledilnik, se lahko obrnete na nas. Potrebujete t.i. varnostno neoporečen prostor, v katerem imate zaupne sestanke in razpravljate o stvareh, ki so poslovna skrivnost in bi razkritje teh informacij za vas pomenilo določeno gospodarsko škodo.

Zavedati se je potrebno, da prisluškovanje z razvojem tehnologije narašča, saj so prisluškovalne naprave vedno manjše, učinkovitejše ter cenovno dostopnejše.

Za vas lahko opravimo proti slušni pregled poslovnega prostora, celotnega stanovanja ali hiše.

Poligraf

Testiranje s poligrafom postaja vedno bolj razširjena metoda tudi pri nas. Najpogosteje se ga uporablja kot pomoč pri izbiri kandidatov za vodilni kader v podjetjih. Ugotavlja se, ali je kandidat vreden zaupanja oziroma, če je nagnjen k sprejemanju podkupnin ali zlorabi poslovnih informacij.

Uporablja se tudi za:

• odkrivanje prevar in tatvin

• predzaposlitveni test

• preverjanje zvestobe zakoncev

• periodična oz. obdobna testiranja zaposlenih

PREDZAPOSLITVENI TEST – PREEMPLOYMENT TEST – »DLST«

Ali želite izvedeti, kaj vam je kandidat prikril v svoji prijavi za zaposlitev.

Ali je kandidat vreden zaupanja, ali je naklonjen k sprejemanju podkupnin, zlorabi poslovnih informacij in še veliko več.

Preverimo kandidatovo preteklost, izkušnje, poštenost in veliko drugih dejstev, ki jih morda prikriva.

Vse to lahko ugotovimo v 2-3 urah, s poligrafskim testiranjem z eno najboljših svetovnih metod »DLST«. Pri tem uporabljamo najsodobnejši poligrafski instrument Lafayette LX5000.

________________________________________________________________________________________________________________

Detektiv lahko opravlja dejavnosti na področjih, ki so določena v Zakonu o detektivski dejavnosti.

Detektiv lahko pridobiva informacije o:

  • osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod;
  • anonimnih pisanjih – o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj;
  • dolžnikih in njihovem premoženju;
  • predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni;
  • dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah;
  • spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule;
  • uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov;
  • kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih;
  • zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih.

Detektiv vroča pisemske in druge pošiljke naslovnikom. Kadar vročanje pošiljk urejajo posebni predpisi, mora detektiv izpolnjevati pogoje v skladu s temi predpisi.

Detektiv svetuje fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih ravnanj.

Detektiv načrtuje in izvaja zaščito poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij.

Detektiv opravlja upravičenja, ki so mu podeljena z drugimi zakoni.

Da detektiv izvede zgoraj naštete dejavnosti ima v Zakonu o detektivski dejavnosti naslednja upravičenja, s katerimi pridobiva ustrezne dokaze:

–        zbiranje podatkov od oseb ali iz javno dostopnih virov,

–        pridobivanje podatkov iz evidenc,

–        osebno zaznava in

–        uporablja tehnična sredstva.

Detektiv vsa opravila, ki jih opravlja za naročnika, opravlja izključno na podlagi pisnega pooblastila, iz katerega je razvidno področje zbiranja informacij iz tega zakona, namen zbiranja informacij in obseg danega pooblastila.